Ochrona budynków przed szkodnikami – HACCP, GMP, GHP

DDD-HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) Ochrona obiektów przed gryzoniami i insektami mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa procesu produkcji, składowania i dystrybucji żywności.

Usługę tą adresujemy przede wszystkim do zakładów produkujących i magazynujących żywność, supermarketów, hoteli, piekarni, cukierni, restauracji oraz innych punktów zbiorowego żywienia, zobowiązanych do wdrożenia i przestrzegania zasad systemu HACCP. (link przepisy z dołu)

 

System polega na obserwacji procesu produkcji żywności, rozpoznaniu potencjalnych zagrożeń, a następnie określeniu miejsc kontroli – krytycznych punktów kontrolnych, w których należy zachować szczególne środki ostrożności. Względem tych punktów układany jest harmonogramu prac, wybierane są metody monitorowania, procedury sprawdzania oraz środki kontroli i korygowania odchyleń w nich zarejestrowanych. Podstawowym elementem systemu jest książka HACCP, przechowywana w niej dokumentacja naszych działań w postaci zapisów postępowania sprawdzającego jest na użytek audytorów zewnętrznych i wewnętrznych jest dowodem na to, że system działa prawidłowo.

 

Zagadnienie ochrony przed szkodnikami regulują przepisy prawa żywnościowego min.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 1993r. nr  93/43/EEC. o produkcji żywności w państwach Unii Europejskiej nałożyła obowiązek wprowadzenia w życie  zasady HACCP.
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U. Nr 63/2001, poz.634 ) o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. nr 852/2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstw sektora spożywczego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. nr 853/2004r. dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r (Dz. U. Nr 171/2006, poz. 1225.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia