About Usuwanie Szkodnikow

Odkomarzanie

Oferujemy profesjonalną i skuteczną usługę zwalczania komarów, meszek i innych owadów.

Komary to nie tylko uprzykrzające życie owady ale także nosiciele wirusów i chorób niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt. Z tego powodu zwalczanie komarów jest ważne.

Do walki z komarami stosujemy nowoczesne oraz utrwalające efekt działania preparaty owadobójcze, które są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Posługujemy się profesjonalnym sprzętem do oprysków i zamgławień.  Aby odkomarzanie było skuteczne musi być wykonane z uwzględnieniem warunków pogodowych oraz o odpowiedniej porze dnia. Bardzo istotne jest aby teren został precyzyjnie opryskany.  Podczas odkomarzania powstaje tak zwana bariera insektycydową (pas ochronny), która jest skuteczna nawet do około 2-4 tygodni w zależności od warunków pogodowych.

Tylko profesjonalne wykonanie odkomarzania gwarantuje oczekiwany rezultat !

Ochrona budynków przed szkodnikami – HACCP, GMP, GHP

DDD-HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) Ochrona obiektów przed gryzoniami i insektami mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa procesu produkcji, składowania i dystrybucji żywności.

Usługę tą adresujemy przede wszystkim do zakładów produkujących i magazynujących żywność, supermarketów, hoteli, piekarni, cukierni, restauracji oraz innych punktów zbiorowego żywienia, zobowiązanych do wdrożenia i przestrzegania zasad systemu HACCP. (link przepisy z dołu)

 

System polega na obserwacji procesu produkcji żywności, rozpoznaniu potencjalnych zagrożeń, a następnie określeniu miejsc kontroli – krytycznych punktów kontrolnych, w których należy zachować szczególne środki ostrożności. Względem tych punktów układany jest harmonogramu prac, wybierane są metody monitorowania, procedury sprawdzania oraz środki kontroli i korygowania odchyleń w nich zarejestrowanych. Podstawowym elementem systemu jest książka HACCP, przechowywana w niej dokumentacja naszych działań w postaci zapisów postępowania sprawdzającego jest na użytek audytorów zewnętrznych i wewnętrznych jest dowodem na to, że system działa prawidłowo.

 

Zagadnienie ochrony przed szkodnikami regulują przepisy prawa żywnościowego min.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 1993r. nr  93/43/EEC. o produkcji żywności w państwach Unii Europejskiej nałożyła obowiązek wprowadzenia w życie  zasady HACCP.
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U. Nr 63/2001, poz.634 ) o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. nr 852/2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstw sektora spożywczego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. nr 853/2004r. dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r (Dz. U. Nr 171/2006, poz. 1225.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Deawionizacja

Kompleksowe zabezpieczenie obiektu przed niepożądanym występowaniem i zasiedlaniem przez ptaki oraz zminimalizowanie możliwości pojawienia się ptaków na terenie pomieszczenia – parapety, gzymsy, fasady, rynny, balkony . W przypadku stwierdzenia ich występowania podjęcie działań interwencyjnych likwidujących możliwość rozprzestrzenienia się przenoszonych przez nie zarazków.

Dezawionizacja przeprowadzana jest za pomocą środków fizycznych takich jak montaż siatek ochronnych, poręczy i kolców.